“Βήμα στο αύριο” για τον Πρωτογεννή τομέα στον Δήμο Πάργας

Ο πρωτογεννής τομέας παραγωγής αποτελεί ως απασχόληση και πηγή εισοδήματος ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού του Δήμου Πάργας. Για αυτό και στις πρώτες προτεραιότητες μας ως νέα Δημοτική Αρχή θα είναι:

• Η αναδιάρθρωση των γεωργικών καλλιεργειών για εξοικονόμηση νερών και περιορισμό των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.
• ∆ιαρκής ενημέρωση των αγροτών για την μείωσή της δαπάνης με μείωση ή αντικατάσταση τοξικών φυτοφαρμάκων
• Αγροτική Οδοποιία. Ολική παρέμβαση για την συντήρηση και την επίστρωση των αγροτικών δρόμων, δύο φορές τουλάχιστον ετησίως.
• Η άμεση μείωση των δημοτικών τελών όλων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
• Η μείωση της τιμής του νερού σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες και τοποθέτηση τους στην ελάχιστη κλίμακα χρέωσης.
• Η υδροδότηση όλων των κτηνοτροφικών μονάδων στο μέτρο του δυνατού, μέσω του δημοτικού δικτύου.
• Η δημιουργία νέων δεξαμενών όμβριων υδάτων και επισκευή των παλιών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου.
• Η ένταξη του κάμπου του Φαναριού στην έξυπνη γεωργία, με εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας.
• Η ετοιμασία φακέλων για λογαριασμό του ΤΟΕΒ του ∆ήμου μας (ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) και ό,τι άλλο απαιτείται από χρηματοδοτικά εργαλεία όπως του νέου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, για την μείωση της δαπάνης λειτουργίας των αντλιοστασίων.
• Η χαρτογράφηση εδαφών γεωργίας.
• Η εγκατάσταση αγρομετεωρολογικού σταθμού
• Η προώθηση της οικοτεχνίας και η εισαγωγή στην φιλοσοφία της οικοτεχνίας, μέσω σεμιναρίων, για μικρές ατομικές ή συνδυαστικές {περισσότερα άτομα} δράσεις.
• Εκθετήριο και πωλητήριο προϊόντων τοπικής οικοτεχνίας.
• Προώθηση της ιδέας της μικρόξυλογλυπτικής χειροτεχνίας, μίας καθημερινής πρακτικής αρκετών κατοίκων, που φθίνει για αντικείμενα χρηστικά καθημερινά,με βάση το ξύλο ή το κέρατο.
• Η ένταξη σε προγράμματα ορθής διαχείρισης πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων.
• Τροποποίηση του Γ.Π.Σ. σε σχέση με την κτηνοτροφικές ζώνες.